[bilingual] Storytelling en Veerkracht / Storytelling and Resilience

Wild-geese
Ik val maar meteen met de deur in huis. Er zijn boeken die je meteen pakken, gewoon omdat ‘het verhaal’ goed is. ‘Mind over Matter’ van Sander Tideman is zo’n boek. Het gaat over het nieuwe economische denken en belicht visionair de toekomst van de driehoek bedrijfsleven, overheid en financiële sector.
Ik wil bij één pagina stilstaan. Daarop vertelt Tideman over een presentatie van antropoloog en organisatiepsycholoog Bruce Gibbs over duurzame organisatiemodellen. Na jaren veldonderzoek bij stammen heeft hij twee universele kritieke functies ontdekt die een stam tot een succesvolle stam maken: uitvoering en overleg. Een stam is een groep mensen, een samenleving, een organisatie (met de nadruk op organisch, een levend systeem). Uitvoering staat voor efficiëntie, overleg voor veerkracht.
Efficiëntie, zeggen Gibbs en Tideman, is nuttig bij het uitvoeren van taken (productie, jacht etc) waarvoor een bepaalde organisatie is vereist. Dat leidt tot een zekere hiërarchie met duidelijke lijnen van hoofd naar de leden en vice versa. Gibbs tekende de bekende driehoek / piramide daarvoor.
VeerkrachtVeerkracht betekent overleg waarbij alle leden aanwezig zijn, rond het vuur, de totempaal of aan de ronde tafel (Arthur-legende). Iedereen heeft hetzelfde recht van spreken, jong, oud, mannen en vrouwen. Op basis van gelijkheid worden ervaringen uitgewisseld, lessen geleerd en nieuwe ideeën gecreëerd. Gibbs tekende daarvoor de cirkel.
Ik ben overtuigd dat verhalen hierbij een belangrijke rol spelen: om betekenis en zin  te geven aan gebeurtenissen uit verleden en heden, als bron van wederzijds vertrouwen en inspiratie en een basis voor het plannen van toekomstige activiteiten.
Tideman vertelt dat wanneer een stam in één van deze kritieke functies tekortschoot, de groep in haar voortbestaan werd bedreigd. Kort gezegd: teveel ‘uitvoering’ leidt tot agressie en interne competitie, teveel ‘overleg’ leidt tot passiviteit. Hij ziet de stam / organisatie als een ecosysteem waarin de juiste balans tussen efficiëntie (het bereiken van een doel) en veerkracht (sociale cohesie) tot een duurzaam bestaan leidt.
Duurzaamheid‘Verbinding’ speelt daarbij een cruciale rol en Tideman benadrukt daarbij het belang van de kwaliteit van interactie tussen de betrokkenen.
Ik voeg er graag aan toe dat het delen van ervaringen, het respect voor elkaars verhalen meehelpen om een organisatie weerbaar te maken, van binnen en naar buiten.
Waarom wilde ganzen als beeld? Het is een mooi voorbeeld voor het bovenstaande. Op de grond gelijken (horizontale organisatie) waarbij ‘bonding’ belangrijk is en taken gelijk verdeeld worden. In de lucht  – in V-formatie – efficiënt om het doel sneller te bereiken. En lijkt de V van de vliegende ganzen niet op twee zijden van een driehoek?
————————————————————————————————————————————————————-

Storytelling and resilience
Wild-geeseI’ll come straight to the point. There are books that you are hooked on immediately, just because ‘the story’ is good. ‘Mind over Matter’ by Sander Tideman is such a book. It’s a visionary book about the new economic thinking and it highlights the future of the triangle business – government – financial sector.
I would like to dwell on one page. Here Tideman tells about a presentation of anthropologist and organization psychologist Bruce Gibbs on sustainable organizational models. After years of field research on tribes he had discovered two universal critical functions that make a tribe a successful tribe: execution and reflection. A tribe is a group of people, a society, an organization (with emphasis on organic, a living system). Execution stands for efficiency, reflection stands for resilience.
According to Gibbs and Tideman, efficiency is useful in performing tasks (production, hunting etc) for which a particular organization is required. That leads to a certain hierarchy with clear lines from the head (leader) to the members and vice versa. Gibbs drew the familiar triangle/pyramid for that.
ResilienceResilience means reflection in which all members are present, around the fire, the totem pole or at the round table (Arthurian legend). Everyone has the same right to speak, young, old, men and women. Experiences and lessons learned are exchanged, new ideas come forward, all on a basis of equality. Gibbs drew a circle for that.
I am convinced that stories play an important role in that process: to give meaning and sense to events from the past and present, as a source of mutual trust and inspiration and a foundation for planning future activities.
Tideman tells that when a tribe showed inadequacy in one of these critical functions, the group was threatened in its survival. In short: too much ‘execution’ leads to aggression and (internal) competition, too much ‘reflection’ leads to liability. He sees the tribe/organization as an ecosystem in which the right balance between efficiency (reaching a goal) and resilience (social cohesion) supports a sustainable existence.
Sustainability‘Connection’ plays a crucial role and Tideman stresses the importance of the quality of interaction between those involved.
I would like to add that the sharing of (learning) experiences, the respect for each other’s stories help an organization to be ready and able, internally and externally.
Why the wild geese as an image? It is a fine example for the above. On the ground equals (horizontal organization) for whom bonding is important and where tasks are evenly distributed. In the air efficient to reach the goal faster. And does this V-formation not resemble two sides of a triangle?

[bilingual blog] De wereld in orde maken / Re-establishing the world

world-mapEen jongetje liep naar zijn vader en wilde met hem spelen. Die had niet echt tijd voor het kind en ook niet echt zin om te spleen. Hij bedacht snel hoe hij het knaapje bezig kon houden.
Toevallig lag naast hem een tijdschrift. Hij opende het en het viel open bij een gedetailleerde en dus best gecompliceerde landkaart van de aarde. Hij scheurde de twee pagina’s uit het blad en versnipperde ze in kleine stukjes. Hij gaf de snippers aan zijn zoontje en dacht dat die er wel uren mee zoet zou zijn.

De jongen trok zich een tijd terug in een hoek en begon met de puzzel. Na nog geen tien minuten kwam hij terug naar zijn vader en liet hem het resultaat zien. De vader kon zijn ogen niet geloven en vroeg aan de jongen hoe hij dit zo snel voor elkaar had gekregen.
“Ach”, zei het kind, “op de achterkant was de afbeelding van een mens. Die heb ik goed in elkaar gezet. En toen de mens in orde was, was de wereld het ook.”

Dit juweel van Gabriel García Márquez viel mij een tijd geleden tijdens het surfen op internet in de schoot. Ik dacht dat het een mooie kerstgedachte zou zijn én een goed voornemen voor het volgende jaar. Er is ook dit jaar weer zoveel gebeurd dat ons laat twijfelen aan de integriteit, geloofwaardigheid en goede wil van mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen. Een ieder mag voor zichzelf invullen wie dat zijn.
MandelaÉén van de laatste voorbeelden van een mens die een goede wereld – op zijn minst een deel van haar –  in elkaar wilde zetten, heeft ons 15 december 2013 verlaten. Een groot denker en leider, soms met de ontwapenende puurheid en wijsheid die wij ook van kinderen cadeau krijgen.
Ik zal dit nooit vergeten: “I am the master of my fate. I am the captain of my soul.” Als we dat geloven én erna handelen, kunnen we de wereld in orde maken. Met één (persoonlijk) goed verhaal per keer.
Ik wens jou het beste 2014 ooit.

————————————————————————————————————–

Re-establishing the world
world-map
A little boy came to his father and wanted to play with him. The man did not really have time for the child and he also did not really feel like playing. He quickly figured out how he could keep the little boy busy.
There was a magazine on the table next to him. He opened it and it fell open at a spread of a detailed and quite complex map of the Earth. He ripped the two pages from the magazine and shredded them into small pieces. He gave the scraps to his little son and thought he would be sweetly playing for a few hours.

The boy withdrew to a corner and started with the puzzle. After less than ten minutes he came back to his father and showed him the result. The father couldn’t believe his eyes and asked the boy how he had brought it off so quickly.
“O well,” said the child, “on the back there was the image of a man. I have put it together until it fit. And when the man was right, the world was right, too. ”

I got this jewel of Gabriel García Márquez on a silver platter some time ago while surfing the internet. I thought it would be a nice Christmas story and a good resolution for the year to come. So much has happened last year that has lead us to doubt the integrity, credibility and good will of the people who asked us to trust them. Anyone of you can fill in for yourselves who those people are.
MandelaOne of the last examples of a man who wanted to re-establish the world – at least a part of it – has left us 15 December 2013. He was a great thinker and leader, sometimes with the disarming purity and wisdom that we also get as a gift from children.
I will never forget this: “I am the master of my fate. I am the captain of my soul.” If we believe this AND act it out, we can make the world in order. With one (personal) good story at a time.
I wish you the best 2014 ever.

[bilingual blog] De ‘Interest Value’ van een verhaal / The Interest Value of a story

Rango Hoe houd je de aandacht vast van je publiek? Wat zouden goede verhalen met elkaar gemeen kunnen hebben? Er zijn academici die het hierbij over Interest Factor en Interest Value hebben. Voor zover deze termen voor sommige nog geen begrip zijn, wil ik het graag proberen toe te lichten. Allereerst moeten er in een verhaal minstens twee situaties zijn (1 en 2) plus een gebeurtenis die de overgang van de eerste naar de tweede situatie initieert. Verder zouden overgangen niet uitsluitend een opeenvolgende reeks van gebeurtenissen zonder duidelijke boodschap of betekenis moeten zijn. Denk aan: “Het was herfst. Toen veranderde het seizoen en het werd winter. En het voorjaar was een hele  tijd geleden.” Hier is zo’n voorbeeld. Sommige ‘verhalen’ zijn lineair en dus te voorspelbaar: “John Kennedy werd geboren. Hij werd president. Op een dag werd hij vermoord.” Deze commercial is – hoe mooi gefilmd ook – een ander, minder grimmig voorbeeld.

Wat maakt een verhaal boeiend?
Bovenstaande vergelijkbare citaten kwam ik tijdens onderzoek tegen in een essay van de linguïst Robert de Beaugrande. Hij zegt daarin onder andere dat de ‘Interest Factor’ cruciaal is. Om maar twee uitersten te noemen: het publiek (de kijkers, luisteraars, lezers) zal een onderhoudend verhaal zonder boodschap accepteren maar een saai verhaal sust ze in slaap lang voordat de boodschap ook maar in de buurt komt. Wil een verhaal boeien, moet het op zijn minst twee alternatieven (en soms veel meer) in petto hebben om van situatie 1 bij situatie 2 (of 3 of 4 enzovoort) te komen. Welke weg zal de protagonist / de ‘held’ kiezen? En wat zou er kunnen gebeuren als hij gekozen heeft? Jij bent als merk of producent de verteller. Om je publiek actief deel te laten nemen in het verhaal, moet het zich kunnen identificeren met de protagonist(en) en zich afvragen hoe hij/zij zelf zou reageren op bepaalde keuzes of situaties.

De Interest Value
De beste verhalenvertellers en -schrijvers maken al vele eeuwen lang gebruik van de ‘Interest factor’. Hieronder een paar noodzakelijke en nuttige tips. Interesse in je verhaal wordt gewekt door: – onzekerheid – overdrijving – onverwachte gebeurtenissen – begrijpelijke doelstellingen / intenties / gevoelens van de protagonist – een keerpunt of keerpunten: is de doelstelling haalbaar (overwinning) of wacht een nederlaag (of wisse dood) – identificatie met de problemen van de protagonist – creativiteit: het gebruik van analogieën, metaforen, tragedie, komedie, verrassingen (tegen verwachtingen in) – discontinuïteit: onderbroken door op het oog ‘irrelevante’ episodes of een verhaal in een verhaal (‘raamvertelling’, denk aan ‘Duizend-en-een-nacht’) Al deze en nog meer aspecten bepalen de ‘Interest Value’ van een verhaal. Of dat nu een commercial, een film (in ‘Rango’ worden methodes uit de doeken gedaan), een boek (verfilmd), een muziekcompositie of een transmediale campagne betreft… Persoonlijk vind ik de campagne die een tijd geleden voor ‘Prometheus’ werd gevoerd, een mooi voorbeeld van hoe je ‘interest value’ creëert. In de campagne was een aardig aantal van de bovenstaande elementen geïmplementeerd. Of de film de verwachtingen waar heeft gemaakt, laat ik graag aan jouw oordeel en smaak over. Peter-WeylandWeyland-homepageSteel het
Heb je nuttige ideeën gevonden in dit stuk? Steel ze, by all means, maar vertel ook van wie je ze hebt gehoord. Ik heb mijn bron onthuld, dus doe jij dat óók. Échte storytellers doen het al eeuwenlang zo. Dank je wel. En als je iets overneemt, gebruik het dan ook goed en consistent. Jouw communicatie / campagne wordt er en stuk veelzijdiger van en geeft jouw (interne) klanten ook de kans om er actief deel van te zijn. Zo houdt je de dialoog gaande, zo blijf je in contact, zo houdt je de relatie boeiend. Dat wil je toch, een duurzame en toch boeiende relatie? Voor degene die er meer van willen weten: we geven graag workshops om jouw verhaal interest value te geven. —————————————————————————————————————————————–

The Interest Value of a story RangoHow do you keep the attention of your audience? What do good stories have in common? There are academics who write about ‘Interest Factor’ and ‘Interest Value’. For those who are not familiar with these terms, I would like to explain. First of all there should be at least two situations in a story plus… an event that initiates the transition from the first to the second situation. Furthermore, transitions should not only be a chain of events without clear message or meaning. Think of: “It was autumn. Then the season changed and it was winter. And spring was some time ago. ” This would be an example. Some ‘stories’ are linear and thus too predictable: “John Kennedy was born. He became president. One day he was killed.” This commercial is – however beautifully filmed- another and less grim example.

What makes a story attractive?
I came across the above and similar quotes similar quotes during some research for a workshop in an essay by the linguist Robert de Beaugrande. Among many interesting things he states that the ‘Interest Factor’ is crucial. To mention two extremes: the public (the viewers, listeners, readers) will accept an entertaining story without a message but a boring story will send them asleep long before the message even comes close. To entertain, a story must at least have two alternatives in store (and sometimes more) to get from situation 1 to situation 2 (or situation 3 or 4, and so on). Will the protagonist choose the road to victory or the road to doom? And what will happen after he has chosen? As a brand or manufacturer you are the narrator. To let your audience take an active part in the story, they have to be able to identify with the protagonist(s) and wonder how they themselves would react to certain choices or situations.

The Interest Value
For many centuries, the best storytellers and writers make use of the ‘Interest Factor’. Below you will find a few necessary and useful tips. Interest in your story is aroused by: – uncertainty – exaggeration – unexpected events – understandable goals/intentions/feelings of the protagonist – a turning point or turning points: the objective is attainable (victory) or wait a defeat (or certain death) – identification with the problems of the protagonist – creativity: using analogies, metaphors, tragedy, comedy, surprises (against expectations) – discontinuity: interrupted by on the eye ‘ irrelevant ‘ episodes or story in a story (frame story, think of ‘ a thousand and one nights ‘) All of these and more aspects determine the ‘Interest Value’ of a story. Whether that’s a commercial, a movie (in Rango are methods explained), a book (film), a musical composition or a TransMedia campaign… personally, I find the campaign that was designed some time ago for ‘Prometheus’ a fine example of applying ‘interest value’. The campaign included quite some of the elements mentioned above. Has the movie itself lived up to expectations? I leave that to your judgment and taste. Peter-WeylandWeyland-homepageSteal it
Did you find helpful ideas found in this piece? By all means steal them, but also tell from whom you have got them. I have revealed my source, so you should do that, too. Real storytellers have been doing that for ages. Thank you. And if you use ideas, use them consistently. Your communication/campaign will be a lot more versatile and will give your (internal and external) audience/customers the opportunity to participate in it. That way you keep the dialogue going, you stay in touch, and you keep your relationship enthralling. In the end, the latter is what you desire, don’t you? For those who want to know more about all of it: we are happy to provide workshops to add Interest Value to your story.