[bilingual blog] De ‘Interest Value’ van een verhaal / The Interest Value of a story

Rango Hoe houd je de aandacht vast van je publiek? Wat zouden goede verhalen met elkaar gemeen kunnen hebben? Er zijn academici die het hierbij over Interest Factor en Interest Value hebben. Voor zover deze termen voor sommige nog geen begrip zijn, wil ik het graag proberen toe te lichten. Allereerst moeten er in een verhaal minstens twee situaties zijn (1 en 2) plus een gebeurtenis die de overgang van de eerste naar de tweede situatie initieert. Verder zouden overgangen niet uitsluitend een opeenvolgende reeks van gebeurtenissen zonder duidelijke boodschap of betekenis moeten zijn. Denk aan: “Het was herfst. Toen veranderde het seizoen en het werd winter. En het voorjaar was een hele  tijd geleden.” Hier is zo’n voorbeeld. Sommige ‘verhalen’ zijn lineair en dus te voorspelbaar: “John Kennedy werd geboren. Hij werd president. Op een dag werd hij vermoord.” Deze commercial is – hoe mooi gefilmd ook – een ander, minder grimmig voorbeeld.

Wat maakt een verhaal boeiend?
Bovenstaande vergelijkbare citaten kwam ik tijdens onderzoek tegen in een essay van de linguïst Robert de Beaugrande. Hij zegt daarin onder andere dat de ‘Interest Factor’ cruciaal is. Om maar twee uitersten te noemen: het publiek (de kijkers, luisteraars, lezers) zal een onderhoudend verhaal zonder boodschap accepteren maar een saai verhaal sust ze in slaap lang voordat de boodschap ook maar in de buurt komt. Wil een verhaal boeien, moet het op zijn minst twee alternatieven (en soms veel meer) in petto hebben om van situatie 1 bij situatie 2 (of 3 of 4 enzovoort) te komen. Welke weg zal de protagonist / de ‘held’ kiezen? En wat zou er kunnen gebeuren als hij gekozen heeft? Jij bent als merk of producent de verteller. Om je publiek actief deel te laten nemen in het verhaal, moet het zich kunnen identificeren met de protagonist(en) en zich afvragen hoe hij/zij zelf zou reageren op bepaalde keuzes of situaties.

De Interest Value
De beste verhalenvertellers en -schrijvers maken al vele eeuwen lang gebruik van de ‘Interest factor’. Hieronder een paar noodzakelijke en nuttige tips. Interesse in je verhaal wordt gewekt door: – onzekerheid – overdrijving – onverwachte gebeurtenissen – begrijpelijke doelstellingen / intenties / gevoelens van de protagonist – een keerpunt of keerpunten: is de doelstelling haalbaar (overwinning) of wacht een nederlaag (of wisse dood) – identificatie met de problemen van de protagonist – creativiteit: het gebruik van analogieën, metaforen, tragedie, komedie, verrassingen (tegen verwachtingen in) – discontinuïteit: onderbroken door op het oog ‘irrelevante’ episodes of een verhaal in een verhaal (‘raamvertelling’, denk aan ‘Duizend-en-een-nacht’) Al deze en nog meer aspecten bepalen de ‘Interest Value’ van een verhaal. Of dat nu een commercial, een film (in ‘Rango’ worden methodes uit de doeken gedaan), een boek (verfilmd), een muziekcompositie of een transmediale campagne betreft… Persoonlijk vind ik de campagne die een tijd geleden voor ‘Prometheus’ werd gevoerd, een mooi voorbeeld van hoe je ‘interest value’ creëert. In de campagne was een aardig aantal van de bovenstaande elementen geïmplementeerd. Of de film de verwachtingen waar heeft gemaakt, laat ik graag aan jouw oordeel en smaak over. Peter-WeylandWeyland-homepageSteel het
Heb je nuttige ideeën gevonden in dit stuk? Steel ze, by all means, maar vertel ook van wie je ze hebt gehoord. Ik heb mijn bron onthuld, dus doe jij dat óók. Échte storytellers doen het al eeuwenlang zo. Dank je wel. En als je iets overneemt, gebruik het dan ook goed en consistent. Jouw communicatie / campagne wordt er en stuk veelzijdiger van en geeft jouw (interne) klanten ook de kans om er actief deel van te zijn. Zo houdt je de dialoog gaande, zo blijf je in contact, zo houdt je de relatie boeiend. Dat wil je toch, een duurzame en toch boeiende relatie? Voor degene die er meer van willen weten: we geven graag workshops om jouw verhaal interest value te geven. —————————————————————————————————————————————–

The Interest Value of a story RangoHow do you keep the attention of your audience? What do good stories have in common? There are academics who write about ‘Interest Factor’ and ‘Interest Value’. For those who are not familiar with these terms, I would like to explain. First of all there should be at least two situations in a story plus… an event that initiates the transition from the first to the second situation. Furthermore, transitions should not only be a chain of events without clear message or meaning. Think of: “It was autumn. Then the season changed and it was winter. And spring was some time ago. ” This would be an example. Some ‘stories’ are linear and thus too predictable: “John Kennedy was born. He became president. One day he was killed.” This commercial is – however beautifully filmed- another and less grim example.

What makes a story attractive?
I came across the above and similar quotes similar quotes during some research for a workshop in an essay by the linguist Robert de Beaugrande. Among many interesting things he states that the ‘Interest Factor’ is crucial. To mention two extremes: the public (the viewers, listeners, readers) will accept an entertaining story without a message but a boring story will send them asleep long before the message even comes close. To entertain, a story must at least have two alternatives in store (and sometimes more) to get from situation 1 to situation 2 (or situation 3 or 4, and so on). Will the protagonist choose the road to victory or the road to doom? And what will happen after he has chosen? As a brand or manufacturer you are the narrator. To let your audience take an active part in the story, they have to be able to identify with the protagonist(s) and wonder how they themselves would react to certain choices or situations.

The Interest Value
For many centuries, the best storytellers and writers make use of the ‘Interest Factor’. Below you will find a few necessary and useful tips. Interest in your story is aroused by: – uncertainty – exaggeration – unexpected events – understandable goals/intentions/feelings of the protagonist – a turning point or turning points: the objective is attainable (victory) or wait a defeat (or certain death) – identification with the problems of the protagonist – creativity: using analogies, metaphors, tragedy, comedy, surprises (against expectations) – discontinuity: interrupted by on the eye ‘ irrelevant ‘ episodes or story in a story (frame story, think of ‘ a thousand and one nights ‘) All of these and more aspects determine the ‘Interest Value’ of a story. Whether that’s a commercial, a movie (in Rango are methods explained), a book (film), a musical composition or a TransMedia campaign… personally, I find the campaign that was designed some time ago for ‘Prometheus’ a fine example of applying ‘interest value’. The campaign included quite some of the elements mentioned above. Has the movie itself lived up to expectations? I leave that to your judgment and taste. Peter-WeylandWeyland-homepageSteal it
Did you find helpful ideas found in this piece? By all means steal them, but also tell from whom you have got them. I have revealed my source, so you should do that, too. Real storytellers have been doing that for ages. Thank you. And if you use ideas, use them consistently. Your communication/campaign will be a lot more versatile and will give your (internal and external) audience/customers the opportunity to participate in it. That way you keep the dialogue going, you stay in touch, and you keep your relationship enthralling. In the end, the latter is what you desire, don’t you? For those who want to know more about all of it: we are happy to provide workshops to add Interest Value to your story.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s